Gå til hoved-indhold

Handelsbetingelser

  1. Der beregnes leje pr. kalenderdag. Maskiner og materiel må kun anvendes af lejeren eller de i kontrakten navngivne personer. Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede materiel. Udlejeren er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v., som måtte skyldes funktionssvigt ved det lejede materiel. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.
  2. Det udlejede må ikke fremlejes eller handles. Det udlejede skal tilbageleveres til udlejerens plads til den fastsatte tid og i samme stand som ved modtagelsen. Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Lejer erklærer sig indforståetm med, at udlejer, i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af det lejede materiel, kan sætte sig i besiddelse af materialet gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.
  3. Hvis lejer har beskadiget materiellet, forpligter lejer sig til at erstatte evt. bortkommet eller beskadiget materiel til dagspris, uanset hændelsesforløbet.
  4. Selvrisiko i forbindelse med tyveri, herværk, vandskade og brand i danmark.
Maskinens listepris Selvrisiko
 kr.                  1 – 20.000 35 % af maskinens listepris
 kr.         20.001 – 50.000 kr.             10.000
 kr.         50.001 – 100.000 kr.             15.000
 kr.       100.001 – 200.000 kr.             20.000
 kr.       200.001 – 300.000 kr.             25.000
 kr.       300.001 – 400.000 kr.             30.000
 kr.       400.001 – 600.000 kr.             35.000
 kr.       600.001 – kr.             40.000

selvrisiko er opgivet eksl. moms.

forsikringen dækker ikke i tilfælde af:

  1. Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade, der forvoldes under indfyldelse af beruselse og lignende (narkotika m.v.)
  2. Driftstab og/eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader (strejker m.m)
  3. Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende.
  4. Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
  5. Forsikringen dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil.

Evt. udgifter for lejeren på grund af uheld er udlejeren uvedkommende.

Betaling

Lejen kan betales via Mobilepay, bankoverførsel eller med kontanter ved udlevering. Vigtigt! Betalingsmåden aftales, når du indgår lejemålet.

Annullering/fortrydelsesret af ordre

Annullering af ordre skal ske mindst 7 dage før booking dato, ved annullering af ordre opkræves adm. gebyr på 250 kr. + moms. ved annullering senere end 7 dage før, kan ordre evt. blive udskudt eller tilgodebevis udstedes.

Brændstof

Maskinerne leveres opfyldt med brændstof. Leveres de ikke tilbage opfyldt opkræves 13 kr. pr. liter.

Lejers forpligtelser

Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til.

Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig daglig vedligeholdelse af materiellet, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring etc. Herudover er lejer ansvarlig for, at materiellet overholder nødvendige services.  Hvis udlejer konstaterer misligholdelse på materiellet grundet manglende vedligeholdelse, vil lejer blive gjort ansvarlig. Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden udlejers skriftlige samtykke.

Lejer må under ingen omstændigheder – uden udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark.

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Eventuel manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter Kvk byg og anlæg -udlejnings faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring.

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte og eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.

Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiellet, herunder driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af materiellet er således udlejer uvedkommende.

Trailer

Ved leje af trailer eller lift er det lejers ansvar, at trækkende køretøj er lovligt indregistreret til den lejede trailer, og at totalvægt for bil og trailer overholdes. Ligeledes skal du sikre dig, at bilen er lovmæssig forsikret til kørsel med trailer.

Parkeringsafgift / kontrolafgifter betales af lejer, manglende betaling af p-afgifter faktureres afgiften samt adm. gebyr på 295 kr. eks. moms.

Leverings pris

Vi har fast levering/afhentnings pris på 500 kr. eksl. moms + 10 kr. pr. km (4 ture på 2,5 kr. pr. kørte km) udregnet fra Mistebjergvej 6 4200 Slagelse. Prisen er for både levering & afhentning igen.

Der tager forbehold for udregnings fejl.